Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Health For All People

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

 

 

 

Health for all People: gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 80670784 handelend onder de naam Health for all People.

 

 

 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Health for all People de
opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van
diensten of die producten van Health for all People afneemt.

 

 

 

Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening
van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Health for all People en/of
zich geregistreerd heeft op de Website.

 

 

 

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Health for all People en
klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
uitmaken.

 

 

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht (14 dagen geld terug garantie).

 

 

 

Restitutie: de mogelijkheid voor de consument om het betaalde terug te
krijgen van Health for all People indien het geleverde product niet voldoet aan de
verwachtingen van Opdrachtgever (zie artikel 5). Algemene Voorwaarden: de
onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 

 

Geen bedenktijd bij verkoop aan ondernemers

 

 

 

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt niet als een ondernemer iets bij
Health for all People koopt. Bij verkoop van goederen en diensten tussen bedrijven
(business to business, B2B) gelden de algemene regels van koop. Onder geen
beding zal Health for all People het ontvangen bedrag terugbetalen voor een aankoop
die zakelijk heeft plaatsgevonden.

 

 

 

 1. Toepasselijkheid

 

 

 

1.1. In Onderhhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaameden en leveringen
van Health for all People, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel
of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet
anders is overeengekomen.

 

 

 

1.2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts
van toepassing indien en voor zover deze door Health for all People uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

 

1.3. Wanneer door Health for all People gedurende korte of langere tijd al dan
niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn
toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van
deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten)
gelden op grond van het feit dat Health for all People onderhavige voorwaarden soepel
toepast.

 

 

 

1.4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Health for all People, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.

 

 

 

1.5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene
voorwaarden of enige andere overeenkomst met Health for all People in strijd mochten
zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal
de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door
een door Health for all People vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en
vergelijkbare bepaling.

 

 

 

1.6. Health for all People behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op
ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden
te vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze
algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

 

 

 

 1. Aanbiedingen en offertes

 

 

 

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Health for all People zijn herroepelijk en
worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

 

 

 

2.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door
of namens hem aan Health for all People opgegeven informatie, eisen, specificaties
van de prestatie en andere gegevens waarop Health for all People haar aanbieding
baseert.

 

 

 

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Health for all People niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte
van de opgegeven prijs.

 

 

 

2.4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de
offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

 

 

 

2.5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Health for all People zijn
exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het
kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten,
tenzij anders aangegeven.

 

 

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

 

 

 

3.1. De Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Health for all people eerst dan tot stand nadat Health for all People een opdracht schriftelijk
heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever
daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

 

 

 

3.2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte
wijzigingen binden Health for all People slechts, indien deze door Health for all People
schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever
daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft
aangetekend.

 

 

 

3.3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en
omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden,
wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

 

 

 

3.4. Health for all People is gerechtigd bij of na het aangaan van de
overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te
eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen
voldaan zal worden.

 

 

 

 1. Persoonsgebonden

 

 

 

4.1. Health for all People’s diensten zijn persoonsgebonden. Het is opdrachtgever
niet toegestaan enige tekst, audio, video, documentatie of informatie verstrekt
door Health for all People te verspreiden of te doen verveelvoudigen.

 

 

 

4.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het door Health for all People
verstrekte account te delen met derden of te doen verhandelen.

 

 

 

4.3. Indien de opdrachtgever in gebreke is met de onder lid 1 en 2 vermelde
bepaling van dit artikel zal Health for all People het account van de opdrachtgever
met onmiddelijk ingang permanent opschorten en zal Health for all People de
Opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade met inachtneming van
de auteurswet (aw). Opdrachtgever zal aan Health for all People een vergoeding
verschuldigd zijn van tenminste de juridische kosten en alle redelijke kosten
die verband houden met de onrechtmatige daad.

 

 

 

 1. Levering en termijnen

 

 

 

5.1. Indien Health for all People informatie of instructies behoeft van de
Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door Health for all People aangegeven wijze, aan Health for all People ter beschikking heeft gesteld.

 

 

 

5.2. Indien Health for all People een termijn voor levering heeft opgegeven, is
deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te
beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Opdrachtgever Health for all People derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Health for all People dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

 

 

 1. Opschorting en ontbinding

 

 

 

6.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit
de overeenkomst te voldoen, is Health for all People, onverminderd hetgeen
daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door
middel van een e-mail buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas
plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een
redelijke termijn van veertien (14) dagen is geboden om de tekortkoming te
zuiveren.

 

 

 

6.2. Voorts is Health for all People gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een e-mail
buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te
ontbinden indien:

 

 

 

 1. A) de Opdrachtgever, tekst, audio, video, documentatie of informatie
  verstrekt door Health for all People verspreidt of verveelvuldigd;

 

 

 

 1. B) de Opdrachtgever verhandelt aan en/of deelt met derden;

 

 

 

 1. C) de Opdrachtgever lasterlijke uitspraken over Health for all People verspreidt
  en of openbaart.

 

 

 

6.3. Bedragen die Health for all People vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever
heeft gefactureerd in verband met hetgeen Health for all People reeds ter uitvoering
van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de
Opdrachtgever aan Health for all People verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding direct opeisbaar.

 

 

 

6.4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige
verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, is Health for all People gerechtigd haar verplichtingen jegens de
Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens
de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Health for all People eveneens
gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

 

 

6.5. Opdrachtgever kan, voor zover hij als consument kan worden aangemerkt,
volgens geldend consumentenrecht het aangekochte dienst binnen de veertien (14)
dagen na levering zonder opgave van redenen voor retourzending aanmelden. Health for all People is in zulks geval gehouden het gehele aankoopbedrag terug te betalen
binnen veertien (14) dagen nadat Opdrachtgever zich heeft aangegeven van dit
recht gebruik te maken.

 

 

 

6.6. Health for all People schort het account dat aan de Opdrachtgever is
verstrekt direct op na het ontvangen van een beroep op het herroepingsrecht.

 

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 

 

7.1. Indien Health for all People aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van
de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

 

 

 1. A) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
  schade, voor zover de

 

 

 

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene
voorwaarden.

 

 

 

 1. B) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Health for all People

 

 

 

aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Health for all People kunnen worden toegerekend.

 

 

 

7.2. Alle handelingen die voortvloeien uit Health for all People’s diensten
waaronder de documentatie, audio’s, video’s en teksten vallen buiten de
aansprakelijkheid van Health for all People. De Opdrachtgever blijft te tijde
verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn daden.

 

 

 

7.3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Health for all People.

 

 

 

 1. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 

 

 

8.1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet,
niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Health for all People voor
de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet
tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende
inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Health for all People als overmacht
gelden. Hetzelfde geldt, indien Health for all People onverwacht zou worden
geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier
vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

 

 

 

8.2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet,
zal de Opdrachtgever Health for all People in de gelegenheid stellen om binnen een
redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de
overeenkomst te verrichten.

 

 

 

8.3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Health for all People
uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht
de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na
verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen
voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn
zijn overeengekomen.

 

 

 

 1. Conformiteit en garantie

 

 

 

9.1. Health for all People staat er voor in dat de diensten en/of het programma
voldoet aan de beschrijving in de overeenkomst en aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 

 

9.2. Eventuele gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na levering aan Health for all People schriftelijk te worden gemeld.

 

 

 

 1. Geheimhouding

 

 

 

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
(vertrouwelijke) informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar
of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

 

 

 

10.2. Alle informatie die Health for all People verstrekt aan de Opdrachtgever
middels Health for all People’s diensten is vertrouwelijk van aard en voor
individueel gebruik.

 

 

 

10.3. De onder lid 2 van dit artikel benoemde bepaling gaat niet op indien
de verkregen informatie van algemene bekende aard is.

 

 

 

10.4. Health for all People zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever
slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit
noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 

 

 

 1. Gebreke en klachttermijn

 

 

 

11.1. Klachten (niet betreffende de klachten uit artikel 8) over de
verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Opdrachtgever
binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende
werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan Health for all People. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na
levering. Health for all People zal ontvangen klachten binnen veertien (14) dagen in
behandeling nemen.

 

 

 

11.2. Bij Health for all People ingediende klachten worden binnen een termijn van
veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Health for all People binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

 

 

 

11.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

 

11.4. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan
het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten
verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende
commissie.

 

 

 

11.5. Een klacht schort de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Health for all People niet op, tenzij Health for all People schriftelijk anders aangeeft.

 

 

 

11.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Health for all People, zal Health for all People de mogelijkheden bekijken voor het verhelpen van de klacht. Health for all People zal naar eigen inzicht bekijken of de Opdrachtgever in aanmerking
komt voor een vergoeding of compensatie. Health for all People is hier niet aangebonden

 

 

 

11.7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening
niet meer mogelijk of zinvol is, zal Health for all People slechts aansprakelijk zijn
binnen de grenzen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

 

 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

 

 

12.1. De inhoud van Health for all People’s diensten blijft te tijde volledig
eigendom van Health for all People, hieromtrent zijn geen uitzonderingen gelaten.

 

 

 

12.2. De inhoud van Health for all People’s diensten is beschermd door de
auteurswet (aw)

 

 

 

 1. Persoonsgegevens

 

 

 

13.1. Health for all People verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever conform
de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

 

 

 

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 

 

14.1. Op alle door Health for all People gesloten en te sluiten overeenkomsten is
het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

14.2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een
overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een
uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door
de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Health for all People, tenzij een
dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Health for all People met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten
door middel van onafhankelijke arbitrage.